تیوال | یاسر متاجی نیموری درباره نمایش بی تابستان: نمایشی تمیز و سالم اما نه فوق العاده دس مریزاد به
S3 : 06:22:25
نمایشی تمیز و سالم اما نه فوق العاده
دس مریزاد به همه ی عوامل
طراحی و جزئیات صحنه جذاب بود
دیالوگ ها معمول
نمایش با شروعی کند که تدریجی و با شیب ملایم (که گویی چندان متناسب با مدت زمان اجرا نیست) ذهن مخاطب را به چالش می کشد
شروع مانیفستی است از انتقادات درست و البته معمول از نظام آموزشی و نحوه اداره مدارس اما صحنه ی تئاتر مگر عرصه واقعیات در متن مانده است؟
این نقد، در منطق درون متنی چه ارتباطی با کنش اصلی نمایش دارد؟ و اینکه در سطح غرهای معمول اجتماعی نمی ماند؟
چه ارتباط درون و برون متنی بین دیالوگ ها و کنش های عینی اجرا با پایان بندی استحاله گونه می شود یافت؟
و البته باز سوال و سوال سوال
پیش تر در یکی از کامنت ها نوشتم دل شیر می خواد این روزها و در این شرایط نمایش، فیلم یا کتابی را با جرات پیشنهاد بدی
و واقعا این نمایش پیشنهاد من نیست به دوستان
گرچه ... دیدن ادامه » در اجرای نخست که نتونستم ببینم چند ماه منتظر موندم تا بتونم ببینمش
و دیدن این نمایش دست کم حسرتی که در ذهن داشتم رو پاک کرد
عهههه... حیف شد که .
من هم دقیقا به خاطر همین حسرته میخوام فردا برم .
پس فکر کنم حسرت به دل میموندم بهتر بود :((
۰۴ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید