تیوال | محمد ونائی درباره کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر: اگر دوستی بلیت بالکن سوم رو در هر روزی نخواست بنده
S3 : 07:31:18
اگر دوستی بلیت بالکن سوم رو در هر روزی نخواست بنده میخرم ازشون.
@mohvanaee
احسان محمدی و آذرمهر این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید