تیوال | گروه همیاری درباره کنسرت ایرج رحمانپور (حنجره زخمی زاگرس): به آگاهی می‌رسد اجرای این برنامه با اعلام گروه اجرایی
S3 : 08:08:16
به آگاهی می‌رسد اجرای این برنامه با اعلام گروه اجرایی لغو شده و این کنسرت اجرا نخواهد شد. خریداران محترم ‌می‌توانند با ارسال شماره حساب بانکی هزینه بلیت خریداری شده را دریافت نمایند.
صادق قدس این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید