تیوال | مرتضی کلانی: بدرود زمستان حالا با این برفی که در آخر ِ زمستان
S3 : 06:21:20
بدرود زمستان

حالا با این برفی که در آخر ِ زمستان ، حداقل در اطراف ِ ما ، دماوند ، پردیس ، و....آمده ، آیا می توان به زمستان بدرود بگوییم . به لحاظ تقویمی ، آری .
چون در آخرش قرار داریم . اما ، به لحاظ ِ روزگاران خیر . زمستان ِ سرد تا دل های ِ ما خوش نباشد ، دست از سر ِ ما بر نمی دارد . مثل ِ قدیما باید بگوییم ؛ صورت مان را با سیلی سرخ می کنیم . این هم از مَثَل های ِ جالب ِ ایرانی ست . و سرخی ِ صورت نشان از دل ِ گرم دارد . و دیگر این که بهار را انتظار بکشیم ، تا زودتر بیاید ، شاید دلی بیابیم که ....
بقیه اش را تو بنویس ، اِی دوست ....

از: : دوست دار ِ شما
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید