تیوال | masoud mahbod درباره فیلم آنها: به نظر سینما هنر و تجربه باید حداقل استاندارد را برای
S3 : 03:50:31
masoud mahbod
درباره فیلم آنها i
به نظر سینما هنر و تجربه باید حداقل استاندارد را برای پذیرش فیلمها در نظر داشته و مقید به آنها باشد در غیر این صورت صدمه جدی به اعتبار هنر و تجربه وارد خواهد شد.
از نظر من فیلم" آنها" از جمله آثاربست که از نظر محتوایی نه تنها دریچه ای باز نمیکند که خود با نگاهی جهت دار ، غیر سازنده و بسیار سطحی هر تماشاگری را به این میرساند که چرا چنین فیلمی باید ساخته میشد.
امیر مسعود، زهره مقدم و سپهر این را خواندند
رضا تهوری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید