کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمدرضا: گویند که آدمی دچار هوس است او مثل پرنده است و دنیا
S3 : 15:34:11 | com/org
گویند که آدمی دچار هوس است
او مثل پرنده است و دنیا قفس است
ضایع مکن این دم که در آنی رفیق
چون حاصل عمر ما همین یک هوس است


از: ناشناس
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید