تیوال | محمدرضا: گویند که آدمی دچار هوس است او مثل پرنده است و دنیا
S3 : 23:25:05
گویند که آدمی دچار هوس است
او مثل پرنده است و دنیا قفس است
ضایع مکن این دم که در آنی رفیق
چون حاصل عمر ما همین یک هوس است


از: ناشناس
منطقن مصرع آخر باید اینطور باشه :
چون حاصل عمر ما همین یک نفس است
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید