آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محمدرضا: گویند که آدمی دچار هوس است او مثل پرنده است و دنیا قفس است ضایع مکن
S3 : 00:39:09 | com/org
گویند که آدمی دچار هوس است
او مثل پرنده است و دنیا قفس است
ضایع مکن این دم که در آنی رفیق
چون حاصل عمر ما همین یک هوس است


از: ناشناس