تیوال | وحید عمرانی: گم شدن گاهی پیدا شدن است مثل وقتی که جاده پیچاپیچ
S3 : 08:19:02
گم شدن
گاهی پیدا شدن است
مثل وقتی که جاده
پیچاپیچ موی تو باشد
و من مسافری بی توشه
که دلش می خواهد
این راه پر خطر
تا ابد ...
به پایان نرسد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید