تیوال | قاصدک: نه هرگز شب را باور نکرده ام چرا که در فراسوهای دهلیزش به
S2 : 07:39:37
نه
هرگز شب را باور نکرده ام
چرا که در فراسوهای دهلیزش
به امید دریچه ای
دل بسته بودم...


#شاملوی جااااانان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید