تیوال | قاصدک: دوری اما نزدیک.... فاصله ها را جویده حضورت نگاهت
S3 : 17:08:16
دوری
اما نزدیک....
فاصله ها را جویده حضورت
نگاهت میکنم
جز تلخی سکوت
هیچی پیدایی نمیدهد
حس میکنم سالهاست در تهوع واژه ی دوست داشتنی سردرگمم...
*****
۱۹ اسفند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید