تیوال | ارغوان: این یک نظریه‌ی علمیِ جدید است که همین چند روز پیش ثابت
S3 : 01:17:14
این یک نظریه‌ی علمیِ جدید است که همین چند روز پیش ثابت شده است: می‌گوید مجموع وزن بدن مردم دنیا همیشه عدد ثابتی است، منتهی نسبتش بین چاق و لاغرها نوسان می‌کند... آن‌وقت هرچه بر گوشت و وزن بدن عده‌ای افزوده شود، به همان اندازه از وزن و گوشت عده‌ای دیگر کاسته می‌شود.

بهرام صادقی
ملکوت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید