تیوال | Sajad... درباره فیلم آشغال‌های دوست‌داشتنی: سکوت چیست، چیست ای یگانه ترین یار ....سکوت چیست به
S2 : 09:00:43
سکوت چیست، چیست ای یگانه ترین یار ....سکوت چیست به جز حرفهای ناگفته؛ فروغ فرخزاد....
قاب عکس ها ....... قصه تنهایی یک مادر....و بعد از تماشای فیلم دوست داری سکوت کنی....سکوتی به بلندی یک فریاد.... یک نسل ....نسل سوخته...
مخصوصا با اون تیتراژ فوق العاده :)
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید