تیوال | امیررضا: تا خویش بجویم همه جا رفتم و رفتم در هیچ سفر کردم و
S3 : 08:31:30
تا خویش بجویم همه جا رفتم و رفتم
در هیچ سفر کردم و ره سوی بلا رفت
مسحور سرابی شده بودم تو رسیدی
مسحور تو گشتم دل و دین سوی شما رفت
هی با تو سخن گفتم و هی ناز کشیدم
از مزه چشمت نگه م تا به فضا رفت
تو خواندی و دل محو صدایت شد و سرمست
تا حضرت عشقت پی ٖآن صوت و صدا رفت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید