تیوال | نیما تابان: یاد تو چون ستاره ای درخشان است چهار مضراب عشق
S2 : 08:10:51
یاد تو
چون ستاره ای درخشان است

چهار مضراب عشق را
چه شیرین
می نوازی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید