تیوال | وحید عمرانی: چه سبز چه سرخ تفاوتی ندارد فاصله ... همۀ رنگ ها
S3 : 07:26:39
چه سبز
چه سرخ
تفاوتی ندارد
فاصله ...
همۀ رنگ ها را سیاه می کند
حتی سپید را.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید