تیوال | شاهین درباره اپلیکیشن تیوال: انقدر تبلیغ اش رو می کنید هر سال تو اعلان ها و اینا
S2 : 16:56:22
شاهین
درباره اپلیکیشن تیوال i
انقدر تبلیغ اش رو می کنید هر سال تو اعلان ها و اینا یکمی هم بهش برسید ؛ چیه آخه این اپلیکیشن که نه میشه ازش بلیت خرید نه توی Google Play هست ...
لعیا میری، زهره الف، فرزاد و نیلوفر ثانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید