تیوال | فرزاد درباره نمایش سقراط: درود با توجه به تعاریفی که از کار کرده بودن با انتظار
S2 : 04:24:35
فرزاد
درباره نمایش سقراط i
درود
با توجه به تعاریفی که از کار کرده بودن با انتظار بالایی رفته بودم به دیدن، به سلیقه من اجرای متوسطی بود
دلیل بعضی قهقهه های سالن رو نمیهمیدم. من حتی لبخند هم بر لبم نمیومد برای شوخی های داخل نمایش
خود قصه و داستان بسیار سرد و بی روح بود و نه فرازی داشت نه فرودی . یه خط صاف رو دنبال میکرد.
بارها به ساعتم نگاه میکردم
نوع رقص ها هیچ سنخیتی با اون زمان نداشت و اصلا نیازی به رقص نبود.
چرا وقتی توی نمایش یه دیالوگ سیاسی میگن، تماشاگرا دست میزنن؟چرا آخه؟
نمایش دیگری ازین کارگردان بنام ریچارد هم اجرای متوسطی بود ولی با اینحال اونو بیشتر دوست داشتم
و در آخر بگم بازی فرهاد آییش و مریم سعادت و آقاخانی بینظیر بود

"تماما نظر شخصی"