تیوال | الناز زالی درباره نمایش ملاقات: شهردار: آقایون، خانم میلیاردر تنها امید ماست کشیش:
S3 : 17:05:50
الناز زالی
درباره نمایش ملاقات i
شهردار: آقایون، خانم میلیاردر تنها امید ماست
کشیش: البته بعد از خدا
شهردار: بله بعد از خدا
معلم: اما خدا دست تو جیبش نمیکنه...
چه دیالوگ قشنگی
مرسی
۳ روز پیش، جمعه
ممنونم
۳ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید