تیوال | الناز زالی درباره نمایش ملاقات: شهردار: آقایون، خانم میلیاردر تنها امید ماست کشیش:
S3 : 19:49:23
الناز زالی
درباره نمایش ملاقات i
شهردار: آقایون، خانم میلیاردر تنها امید ماست
کشیش: البته بعد از خدا
شهردار: بله بعد از خدا
معلم: اما خدا دست تو جیبش نمیکنه...
چه دیالوگ قشنگی
مرسی
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ممنونم
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید