تیوال | وحید عمرانی: تندباد دور می شود آویخته از شاخه ای تار پارۀ عنکبوت پروانه
S3 : 23:32:22
تندباد دور می شود
آویخته از شاخه ای
تار پارۀ عنکبوت
پروانه ای آزاد
بر گلبرگی باران خورده
زندگی دوباره را
مزه مزه می کند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید