تیوال | فرشید درباره فیلم باشو، غریبه کوچک: تنها زنی که زبان طبیعت و جانوران را می‌دانست باشو را
S3 : 17:09:18
تنها زنی که زبان طبیعت و جانوران را می‌دانست باشو را فهمید.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید