تیوال | امیرعلی یکتا: پیچیده شمیم عشق در موهایش افتاده دلم میان شب بوهایش هرگز
S3 : 00:04:08
پیچیده شمیم عشق در موهایش
افتاده دلم میان شب بوهایش
هرگز هوس میوه ی دیگر نکند
آن کس که چشیده طعم لیموهایش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید