کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امیر هوشنگ صدری: از آشنایی با نسیم شاد شدم، از همنشینی با باد شادتر. هنوز
S3 : 12:18:51 | com/org
از آشنایی با نسیم شاد شدم، از همنشینی با باد شادتر.
هنوز لذت هم آوایی با توفان تمام نشده بود که، باران آمد!
و سرما که پشت آنها کمین کرده بود، دیوانه وار صورتم را بوسید!
تازه فهمیدم ،دوستی با نسیم و باد و توفان و باران، می تواند تا کجا پیش برود!
به خانه برگشتم و کنج اتاقم، کتاب تنهایی را کامل کردم...

از: خود