تیوال | پوریا صادقی درباره فیلم مسخره‌باز: تو گودو رو میشناسی؟ تو از گودو برای ما پیغامی آوردی؟
S3 : 12:12:25
تو گودو رو میشناسی؟
تو از گودو برای ما پیغامی آوردی؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید