تیوال | گروه همیاری درباره نمایش زایش: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی امیرمهدی غرشی و با
S3 : 12:11:13
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی امیرمهدی غرشی و با بازی محمدرضا آبادی، مصطفی عطری، با تخفیف روزهای نخست، آغاز شد.
آقای سوبژه (محمد لهاک)، Hhhhmmm 100 و علی اصغر سیدی این را خواندند
Mahdi Bayat این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید