تیوال | جهان: دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور شاید این عید
S3 : 14:30:50

دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور
شاید این عید به دیدار خودم هم بروم

از: "قیصر امین پور"
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید