تیوال | وحید عمرانی: یک لحظه در خماخم من مانده است یک لحظه که به تمامی
S3 : 03:13:55
یک لحظه در خماخم من مانده است
یک لحظه که به تمامی روشن
به تمامی دلخواه است
یک لحظه در گذشتۀ من پر رنگ
در بین لحظه های بدون رنگ
من را به خانۀ خود خوانده است
ای کاش کل عمر را می شد
در تنگنای پیلۀ آن لحظه
آسود و بی تألّم بودن زیست.
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید