تیوال | azi rezaei: دوستان اخیرا دقت کردید برای نمایشها هیچ در بروشوری
S3 : 20:51:34
دوستان اخیرا دقت کردید برای نمایشها هیچ در بروشوری ارائه نمیشه حداقل سه چهار نمایش آخری که دیدم بدون بروشور بود نکنه از مد افتاده یا گرونی غالب شده؟
صد در صد گرونی قالبه
قیمت 5000 تا بروشور A4 حدود 1و نیم میلیون در میاد و توجیح اقتصادی نداره
۱۹ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید