تیوال | آرزو نوری: به روزهای بهتر فکر می کنم با اینکه می دانم کسی نخواهد
S3 : 04:19:22
به روزهای بهتر فکر می کنم
با اینکه می دانم
کسی نخواهد آمد
آب را به چشمه برگرداند
درخت را به جنگل
و نان را
به سفره ما
مارال عظیمی، زهره مقدم و محمدرضا مدیری این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید