تیوال | محمدرضا مدیری: ما مثل آتشیم ولی سرد و بی تپش ما را گرفته است تب اضطرابها در
S2 : 07:22:34
ما مثل آتشیم ولی سرد و بی تپش
ما را گرفته است تب اضطرابها
در آسمان تیره به جایی نمی رسیم
با این همه درنگ به نور شهابها
مردانگی ز رستم و سهراب دیده ایم
دیگر چه نیازی ست به افراسیابها
در موج خیز حادثه ها غوطه ور شدیم
ما را گریز نیست ز پیچ و تابها
آرزو نوری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید