تیوال | محمدرضا مدیری: ما مثل آتشیم ولی سرد و بی تپش ما را گرفته است تب اضطرابها در
S3 : 05:18:22
ما مثل آتشیم ولی سرد و بی تپش
ما را گرفته است تب اضطرابها
در آسمان تیره به جایی نمی رسیم
با این همه درنگ به نور شهابها
مردانگی ز رستم و سهراب دیده ایم
دیگر چه نیازی ست به افراسیابها
در موج خیز حادثه ها غوطه ور شدیم
ما را گریز نیست ز پیچ و تابها
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید