تیوال | کیکاوسی نژاد: هر روز ، به روز گوشیش را دیدم تن پوشی و تن فروشیش
S2 : 07:07:31
هر روز ، به روز گوشیش را دیدم
تن پوشی و تن فروشیش را دیدم
تو در همه جا هرزگیش را دیدی
من هم به خدا چموشیش را دیدم
آذرمهر، محمدرضا مدیری و جهان این را دوست دارند
او چادر روی نرده را با خود برد
پیراهن تا نکرده را با خود برد
بی پرده بگویم این که از خانه خویش
او شرم نداشت پرده را با خود برد
۲۳ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید