تیوال | الهه هدایتی درباره نمایش زایش: کار جالبی بود ، جذابیت بصری شاید نداشته باشد، دکور
S2 : 11:54:20
الهه هدایتی
درباره نمایش زایش i
کار جالبی بود ، جذابیت بصری شاید نداشته باشد، دکور ، لباس و ... اما حرفهایی برای گفتن داشت ، خنده هم داشت، البته من اینستاگرام ندارم اما کار رو فهمیدم، اگر اینستا گرام رو واردی برو ببین . باحاله
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید