تیوال | کولویتس درباره نمایش اثر پرتوهای گاما بر گلهای همیشه بهار: نمایش بسیار قشنگی بود بخصوص که خود مولف هم درش نقش
S3 : 08:24:16
نمایش بسیار قشنگی بود بخصوص که خود مولف هم درش نقش داشت و پایان نمایش بسیار تکاندهنده
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید