تیوال | پارسا یزدی درباره نمایش زایش: نمایش را دوست نداشتم. موضوعی کسالت آور که البته یکنواختی
S2 : 16:31:14
پارسا یزدی
درباره نمایش زایش i
نمایش را دوست نداشتم. موضوعی کسالت آور که البته یکنواختی در اجرا آن را خواب‌آور هم کرده بود. تعجب می‌کنم که در تمام نظرات اخیر اشاره شده است که نمایش خنده‌دار بوده و کلی خندیده‌اند! بخشهای خنده‌داری در نمایش وجود دارد ولی نمایش کمدی نیست. حداقل به نظرم داستان نمایش و شوخیهای آن، جذابیتی حداقلی برای گروه فرهیخته جامعه که تیاتربین هستند داشته باشد چون اساسا به نظرم گرفتار فضای مجازی، آنگونه که در نمایش می‌بینیم نیستند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید