تیوال | وحید عمرانی: سپیدۀ رویت ظلمت شام عدم را شکافت روز وجود در دل
S3 : 03:33:47
سپیدۀ رویت
ظلمت شام عدم را شکافت
روز وجود
در دل شب هیچستان
پدیدار شد.
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید