تیوال | قاصدک: یک روز می آیی که من دیگر دچارت نیستم از صبر ویرانم
S2 : 19:54:26
یک روز می آیی که من
دیگر دچارت نیستم
از صبر ویرانم ولی
چشم انتظارت نیستم
...

از: افشین یداللهی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید