تیوال | وحید عمرانی: قرآن من آن دو آیۀ چشمانت یک کعبه مراست، خانۀ چشمانت نیت
S3 : 02:36:43
قرآن من آن دو آیۀ چشمانت
یک کعبه مراست، خانۀ چشمانت
نیت کردم نماز آیات کنم
افتاده به چهره سایۀ چشمانت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید