تیوال | گروه همیاری درباره اجراخوانی کالیگولا: خرید بلیت روز تازه این نمایشنامه خوانی، شنبه ۱۴ اردیبهشت،
S3 : 17:55:33
خرید بلیت روز تازه این نمایشنامه خوانی، شنبه ۱۴ اردیبهشت، به نویسندگی آلبر کامو، کارگردانی مهبود مهرنوش و با بازی کامران بهرامی، بیتا نجاتی و ... آغاز شد.
هومن شهباز این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید