تیوال | پارسا یزدی درباره جشنواره سراسری تئاتر موندا (دوره سوم): چقدر برنامه جدید اضافه شده به ویترین تیوال... چه جشنواره
S3 : 03:14:32
چقدر برنامه جدید اضافه شده به ویترین تیوال... چه جشنواره خوبی که گونه‌های مختلف اجرا را دارد. هم نمایش، هم پروفورمنس و هم نمایشنامه‌خوانی. آدم وسوسه می‌شود که چند تایی را تماشا کند. اما گروههای اجرایی را نمی‌شناسم. کدام را پیشنهاد می‌کنید عزیزان؟
زهره الف و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید