تیوال | گروه همیاری درباره نمایش به تنهایی: این نمایش یک روز تمدید شد. خرید بلیت روز سه شنبه ۲۷
S2 : 21:41:50
این نمایش یک روز تمدید شد. خرید بلیت روز سه شنبه ۲۷ فروردین، این نمایش به کارگردانی ثمر میرفندرسکی و با بازی ندا جبرئیلی آغاز شد.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید