تیوال | بهرام دهقان درباره نمایش زایش: سنگ بی نمج و آب بی زایش همچو نادان بود بآرایش . ||
S3 : 19:10:02
بهرام دهقان
درباره نمایش زایش i
سنگ بی نمج و آب بی زایش
همچو نادان بود بآرایش .
|| مجازاً، عمل تولید کردن. بوجود آوردن. انتاج :
آن بحر گهرپاش که در علم چنوئی
هر چارگهر را گه زایش پسری نیس
حمیدرضا مرادی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید