تیوال | مریم تاواتاو درباره فیلم بی صدا: من از مرگ نمی ترسم . از دردهایی می ترسم که وقتی روی
S2 : 07:59:20
مریم تاواتاو
درباره فیلم بی صدا i
من از مرگ نمی ترسم . از دردهایی می ترسم که وقتی روی هم جمع بشه راهی جز مردن برات نمی ذاره ...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید