تیوال | سوشیانس درباره نمایش مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن:
S3 : 14:53:19
از سبک اجرا بسیار راضی بودم.
فرزاد و Negin Fooladi این را خواندند
آقای سوبژه (محمد لهاک)، سیدمهدی و زهره مقدم این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید