تیوال | امیر حسین زاده درباره نمایش هدیه جشن سالگرد: نقدی نوشتن نتوان کرد از کوشکی بیشتر انتظار میرفت بسیار
S3 : 13:47:15
نقدی نوشتن نتوان کرد
از کوشکی بیشتر انتظار میرفت
بسیار کوتاه بود و ناامید کننده
آخرش حتما از خودتون می پرسید خب که چی
در حد یک میان برنامه می تونست اجرا بشه و نه بیشتر
حمیدرضا مرادی، امیر مسعود، مصطفا کوشکی و علی ژیان این را خواندند
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید