تیوال | گروه جارچی درباره نمایش سیزده: به آگاهی می رسانیم با توجه به درخواست های تماشاگران
S3 : 20:50:05
گروه جارچی
درباره نمایش سیزده i
به آگاهی می رسانیم با توجه به درخواست های تماشاگران عزیز برای تغییر ساعت نمایش "سیزده"، خرید بلیت اجرای ویژه این نمایش در ساعت ۱۹:۳۰ در روز شنبه هم اکنون در تیوال فراهم شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید