تیوال | گروه همیاری درباره نمایش بیوه سیاه، بیوه سفید: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی حسن جودکی و بازی مژگان
S2 : 14:51:28
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی حسن جودکی و بازی مژگان خالقی(روزهای یکشنبه ۱۵ تا چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه) با تخفیف روزهای نخست دوشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد.
شیرین پناهی این را خواند
میهمان گروه این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید