تیوال | رسول جعفری درباره همکاری تیوال و اسنپ: من سال گذشته استفاده میکردم و تخفیف هم لحاظ میشد ولی
S2 : 14:33:56
من سال گذشته استفاده میکردم و تخفیف هم لحاظ میشد ولی دیروز که برای نمایش ملاقات میخواستم استفاده کنم ،امتحان کردم و دیدم هیچ تخفیفی نیست. یعنی اپلیکیشن و لینک قیمت هیچ فرقی نداشت.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید