تیوال | رضا آزادی درباره فیلم رضا:
S3 : 11:21:26
رضا آزادی
درباره فیلم رضا i
به نظر من فیلم متوسطی بود و حرف زیادی برای گفتن نداشت
سید ساجد متولیان این را خواند
فاطمه فریمانی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید