تیوال | وحید عمرانی: شعرهایی که نسروده ام روزهایی هستند که هنوز نیامده
S3 : 10:36:23
شعرهایی که نسروده ام
روزهایی هستند
که هنوز نیامده اند
و شب هایی که رنج آلود
به صبح نرسیده اند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید