تیوال | وحید عمرانی: شعرهایی که نسروده ام روزهایی هستند که هنوز نیامده
S2 : 22:34:08
شعرهایی که نسروده ام
روزهایی هستند
که هنوز نیامده اند
و شب هایی که رنج آلود
به صبح نرسیده اند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید