تیوال | امین قنبری: چشم های تو درشت بودند با مژه های زیبا و صورت گرد
S3 : 21:59:29

چشم های تو درشت بودند با مژه های زیبا
و صورت گرد تو
مثل کاسه ی ماه بود
و پاهایت که می آمدند تا مرا در گوشه ای پیدا کنند
مرا چون واشری، چون لبه ی ریش ریش فرش
یا «پلنگی از کار افتاده»
چشم های تو مهربان بودند
دهانت مهربان بود
و گنجشک ها واقعا می آمدند
از گوشه ی لبت آب می خوردند
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
فوق العاده است
۲۰ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید