تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک) درباره نمایش هفت دقیقه: اینجا به ما گفتند برای رسیدن به آزادی باید از کارگر
S2 : 12:50:45
اینجا به ما گفتند برای رسیدن به آزادی باید از کارگر بگذریم .....
انقلاب کارگر شمالی و جنوبی را جدا میکند ....
۱۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید