تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): ‎وقتی مرتکب جنایت شدند، عدل و داد را اختراع کردند
S3 : 07:40:30

‎وقتی مرتکب جنایت شدند، عدل و داد را اختراع کردند و برای حفظ عدل و داد، کتاب‌های قطور قانون نوشتند و برای اجرای این قوانین، گیوتین به پا کردند
رویای آدم مضحک
فئودور داستایوفسکی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید